Privacybeleid

privacy statement

In dit privacybeleid (“Privacybeleid”) zetten wij uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, beheren, opslaan en anderszins verwerken via de website www.leesmagazijn.nl, .net, .shop, lmverlag.net, de, shop en een van haar subdomeinen, of een ander onderdeel van leesmagazijn ( “leemagazijn”). Indien u doorgaat met het gebruik van het Leesmagazijn gaat u akkoord met de voorwaarden in dit Privacybeleid.

Verwerkingsverantwoordelijke

De entiteit die optreedt als verwerkingverantwoordelijke:
leesmagazijn. (“wij” of “ons”) een project en handelsnaam van Coverden BV
Ruysdaelstraat 28-1 1071 XD Amsterdam Nederland    [email protected]

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens indien:
– Uw werkgever voor u een account aanmaakt voor het Leesmagazijn;
– U uw account activeert of gebruikt via Leesmagazijn;
– U onze website bezoekt, of een ander onderdeel van het Leesmagazijn gebruikt; en
– U zich inschrijft, of wordt ingeschreven, voor onze nieuwsbrief.

Tevens verzamelen wij gegevens die automatisch gegenereerd worden gedurende uw gebruik van Leesmagazijn. Naast het ‘loggen’ van uw activiteiten maken wij ook gebruik van cookies voor het analyseren van uw gebruik van Leesmagazijn. Dit zijn in elk geval de volgende cookies:
– Google Analytics
Voor meer informatie over ons gebruik vaan cookies, zie het kopje “Cookies”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Indien uLeesmagazijn gebruikt verwerken wij gegevens via standaard server logs. Deze gegevens bestaan uit uw:
– IP (Internet Protocol) Adres,
– Gebruikersnaam (deze is gelijk aan uw e-mailadres),
– Type Browser,
– Besturingssysteem, en
– andere gegevens, zoals het type zoekopdracht, de zoekresultaten, de bestanden die u laadt en of downloadt, de domeinen van Leesmagazijn die u bezoekt en de datum en tijd waarop u deze handelingen uitvoert;

Indien u zich aanmeldt, of wordt aangemeld, voor Leesmagazijn, verwerken wij onder meer de volgende gegevens over u:
– Naam;
– E-mailadres;
– Zakelijk telefoonnummer;
– Mobiel telefoonnummer;
– Werkgever;
– Functie;
– Relevante eerdere betrekkingen;

Indien u zich inschrijft, of wordt ingeschreven, voor onze nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens over u:
– Naam;
– (Zakelijk) e-mailadres;
en indien u dit met ons heeft gedeeld:
– Werkgever;

Wat zijn de doeleinden van de verzameling van uw gegevens?
Wij verwerken vooraf bepaalde gegevens voor de volgende bepaalde doeleinden:
1. Het voor u mogelijk maken om Leesmagazijn te gebruiken. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw e-mailadres;
2. U te informeren in het geval van een service-incident. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer;
3. Gebruiksrapportages aan werkgevers. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw voor- en achternaam en e-mailadres;
4. Het voorkomen en bestrijden van misbruik van het Leesmagazijn. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw IP-adres, naam, e-mailadres en de datum en het tijdstip van uw interactie met Leesmagazijn;
5. Het ontwikkelen, onderhouden en verbeteren van Leesmagazijn en de gebruikerservaring ervan. Hiervoor verwerken wij onder meer uw IP-adres, e-mailadres en de gegevens over uw browse-gedrag, zoals uw zoekopdrachten, zoekresultaten, browserinstellingen, de bestanden die u heeft bekeken en/of gedownload en het gebruik van verwijzingen (hyperlinks);
6. Het zoveel als mogelijk aanpassen van Leesmagazijn aan uw voorkeuren. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw IP-adres en e-mailadres;
7. De promotie van Leesmagazijn. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw e-mailadres;
8. Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals de verplichting om bepaalde persoonsgegevens te bewaren of om deze aan derde-partijen of de autoriteiten te verstrekken (slechts indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn). Hiervoor verwerken wij in elk geval uw naam.
9. Het aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor verwerken wij in elk geval uw e-mailadres.

Op welke wettelijke grondslagen zijn de verwerkingshandelingen gebaseerd?
Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens slechts worden verwerkt indien hiervoor een wettelijke grondslag is, zoals vervat in artikel 6 AVG. Voor de verwerkingshandelingen uitgevoerd voor de bovenstaande doeleinden onder 1 t/m 8, baseren wij ons op de volgende wettelijke grondslagen:

Het uitvoeren van de overeenkomst: De doeleinden onder 1, 2, 3 en 6.
Een wettelijke verplichting: Het doeleinde onder 8.
De gerechtvaardigde belangen van Leesmagazijn: De doeleinden onder 4, 5 en 7.
Geïnformeerde toestemming: Het doeleinde onder 9.

Uw rechten: inzage, correctie, overdracht, bezwaar, beperking en verwijdering
U heeft op grond van AVG recht op inzage, correctie, overdracht en verwijdering van de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en bewaren met gebruik van het Leesmagazijn. U dient uw verzoek tot inzage, correctie, overdracht, bezwaar, beperking of verwijdering van gegevens aan ons kenbaar te maken onder vermelding van uw naam, contactgegevens en e-mail adres. Nadat wij uw identiteit hebben kunnen vaststellen, zullen wij in beginsel binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected] indien u:
– Geïnformeerd wilt worden ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
– U gebruik wenst te maken van de hierboven genoemde rechten;
– U ons enige andere vraag wilt stellen die gerelateerd is aan ons Privacybeleid.

Wie mag uw gegevens ontvangen en gebruiken?
Uw gegevens worden gebruikt door onze medewerkers en de medewerkers van gelieerde entiteiten en subcontractanten wanneer u Leesmagazijn gebruikt, zoals in dit Privacybeleid uiteen gezet. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers alleen toegang tot uw gegevens hebben voor zover dat noodzakelijk is voor het vervullen van hun taken.

Doorverwijzing naar andere websites
U kunt via een hyperlink of een andere verwijzing op het Leesmagazijn worden doorverwezen naar andere websites. Dit Privacybeleid is niet van toepassing op deze websites. Lees het privacybeleid van deze websites daarom goed door, omdat dit kan afwijken van dit Privacybeleid. Websites waar naar wordt verwezen zijn onder meer:
– Shopify, WordPress, Mailchimp, Facebook, Twitter, Tumblr

Hoe bewaren wij uw gegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen buiten Nederland en/of buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) worden opgeslagen. Wij gebruiken namelijk derde-partijen voor opslag en andere ICT diensten. Wij zetten ons in om alleen derde-partijen te gebruiken die uw privacy respecteren en wanneer wij gebruik maken en overeenkomsten sluiten met aanbieders van dergelijke Diensten committeren wij ons om hen te binden aan de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent gegevensbescherming. Het enige doeleinde van de verwerking van uw gegevens door een aanbieder van opslagdiensten is het bewaren van uw persoonsgegevens. Geen andere verwerkingsactiviteiten zullen op uw gegevens worden toegepast.

Beveiliging en bewaartermijn
Wij zorgen ervoor dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Meldplicht datalekken
Een Datalek is een kwetsbaarheid in de beveiliging van persoonsgegevens, die leidt tot een (risico op) incidentele of wederrechtelijke vernietiging, verlies, verandering, ongeautoriseerde openbaarmaking van, of toegang tot, persoonsgegevens die worden verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkt.
Indien wij kennis nemen van een Datalek binnen onze systemen, dan zullen wij per direct alle noodzakelijke handelingen uitvoeren om te voorkomen dat het Datalek voortduurt. Tevens zullen wij een inschatting maken van de ernst van het Datalek, mede gebaseerd op (i) de waarschijnlijkheid dat uw gegevens daadwerkelijk zijn gelekt, (ii) de duur van het Datalek, (iii) de categoriën gecompromitteerde gegevens die kunnen zijn gelekt en (iv) de impact op u indien de gegevens openbaar zullen worden gemaakt. Op basis van de ernst van het datalek zullen wij besluiten of een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) en eventueel bij u noodzakelijk is.

Cookies
Zoals voornoemd is één van de technieken die wij gebruiken om persoonsgegevens te verzamelen het gebruik van cookies; kleine bestanden die informatie bevatten over uw gebruik van Leesmagazijn, waarvan het doel is om trends en gebruik van onder meer de website te analyseren, alsmede de gebruikerservaring van het Leesmagazijn te verbeteren.
Wij gebruiken Google Analytics om gebruikersinformatie te meten en analyseren. Deze informatie bevat gegevens omtrent de meest bezochte pagina’s, de gemiddelde duur van ieder bezoek aan het Leesmagazijn, welke browser het meest worden gebruikt etc. De informatie wordt niet gebruikt om individuele gebruikers van Leesmagazijn te identificeren.
Wij gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat het Leesmagazijn naar behoren werkt, en om u een fijne gebruikservaring te bieden.
Wij gebruiken social media zoals Twitter en Facebook op Leesmagazijn. Deze social media aanbieders kunnen ook cookies gebruiken, bijvoorbeeld om uw ‘klik-gedrag’ te meten.
Om hier meer over te weten te komen kunt u terecht op de websites van de respectievelijke social media aanbieders.

Privacy Statement leesmagazijn. – 12 juli 2018